2011. február 10., csütörtök

Szandaszőlős múltja és a katonai hagyományokHelytörténet


Szanda, puszta, Külső-Szolnok vármegyében, Szolnokhoz 1 óra: 11 kath. lak. Határa homokkal vegyes; sok buzát, kukoriczát termeszt; szőlőskertje is van. Innen Szolnokig egy erős töltés vezet, melly országutul szolgál, s a Tisza árvizét visszatartja. gr. Keglevich Miklósé volt, most birja Wodianer Sámuel örök.
– Magyarország geográfiai szótárából
Szolnokhoz csatolt (1968) község. Szolnok részeiből alakult ki önálló községgé (1950). Neolitikus, bronzkori telepek, rézkori, bronzkori sírok, szarmata és népvándorlás kori gödrök; szarmata, gepida, honfoglalás kori, 10-11. századi temetők; Szolnokon és a város környékén több szkíta kori lelőhelyet is találtak például a Zagyva-gát építésekor edénytöredéket, Szandaszőlősön pedig egy bögre került elő az ásatásokon. A szkítákat a kelták követték, majd ezt követően az iráni eredetű szarmaták telepedtek le a város környékén. A szarmata népesség hol háborúban, hol kereskedelmi kapcsolatban állt a Római Birodalommal, hiszen a feltárt leletek között sok római pénz, fegyver, ékszer és kerámia is előkerült. A népvándorlás időszakában a Szolnok környékén élő szarmatákat a gepidák vonták uralmuk alá. A katonai repülőtér bővítésekor (1952-ben) 223 szarmata és gepida sírt tártak fel, ahonnan igen gazdag leletanyag: aranyozott és díszes fibulák, vasfegyverek, csontfésűk, övkapcsok és edények kerültek napvilágra. Árpád-kori falu. Első írásos említése 1075 (Zunde), 1470 (Zonda). A török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett. 1775-ben gróf Keglevich Károly és Szolnok mezőváros szerződése szerint 210 szolnoki gazda Szandaszőlős területén szőlőskertet létesített. Szent Orbán szobrát 1902-ben készítették.1939-ben kezdték el a katonai repülőtér építését, aminek eredményeképpen 1940 őszén három repülőalakulatot helyeztek át ide. Katonai (MH 86. Szolnok Helikopterbázis) és sportrepülőtér  is található mellette. A katonai reptér mellett található a Magyar Repüléstörténeti Múzeum gazdag katonai- és utasszállító-repülőgép gyűjteménye.Templomtörténet

 Iskolatörténet

Szolnok város képviselõtesülete 1891-ben határozott közgyûlésén a "puszta szandai szõlõben felállítani rendelt elemi népiskola épület és tanítói lakás felépítésével folyó évi július hó 9-én megtartott nyilvános árlejtés eredményéhez képest a város közönsége által fizetendõ 4000 Ft vállalati összegért Szvitek Károly és fia (Iván) szolnoki építészeket bízta meg".
Hamarosan megszületik a határozat az iskola alapításával kapcsolatban:
"A vármegyei tekintetes közigazgatási bizottságnak határozatát a képviselõtestület köztisztelettel tudomásul veszi s tekintettel arra, hogy a város Közönsége népiskolai czélokra, közvény által e czélra fordítani rendelt 5 % - os hozzájárulásnak több mint a kétszeres összegét fordítja, s tekintettel arra, hogy a város Közönsége a folyó évben is hat új segédtanítói állást rendszeresített, s ezen felül a puszta szandai dûlõben új iskolát emeltetett, nem különben a ferenczvárosi iskolát is 2 új tanteremmel s megfelelõ számú tanítói lakásokkal is kibõvítette, s tekintve végül, hogy a város Közönségének eme nagyfokú áldozatkészségével szemben a miniszterúr õ nagyméltósága az 1894/95. tanév végéig, tanévenként megállapított államsegély összege csekélynek mutatkozik, mindezeknélfogva határozza a képviselõtestület, hogy vármegyénk tekintetes Közigazgatási bizottsága útján a vallás és közoktatásügyi királyi miniszterúr õ nagyméltósághoz felterjesztést intéz az iránt, hogy népnevelés ügyünket magas figyelmére méltóztatván állami segítségben részesíteni kegyeskedjék."

Az iskola 1 tanteremmel és 1 tanítói lakással el is készült és 1891-ben el is kezdõdött a tanítás.
Az elsõ tanító Gombkötõ N. János, nyugalmazott népiskolai tanító volt, akit 20.-Ft illetménnyel alkalmaztak. Míg az iskola fenntartására, szerelvényekre és a tankönyvek beszerzésére 300.-Ft-ot irányoztak elõ.
- Gombkötõ János késõbbi nyugdíja: 551 Ft 61 volt."
- Iskolánk történetének vázlata (részlet) -
Iskolánk mai elhelyezkedése és kialakítása (bõvítése) a következõ "ütemben" folytatódott:
1959-ben készült el négy tanterem. (jelenlegi iskolánk legrégebbi része)
1964-ben bõvítésre került sor, újabb négy tantermet építettek.
1983-ban felépült a tornaterem és ismét növekedett a tantermek száma.
1994-ben újabb négy tanteremmel, rajz szaktanteremmel, könyvtárszobával és hat csoportszobával (ebbõl ma már kettõ korszerû számítástechnika terem) bõvült intézményünk. Katonatörténet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése